Leren met plezier en talent

                                                                       

De medezeggenschapsraad
Ouders en personeel kunnen via de Medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Zo'n raad is wettelijk verplicht. Bij basisscholen bestaat de MR alleen uit ouders en personeel. De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Verkiezingen bepalen wie er mogen meepraten en meebeslissen in de MR. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.
De MR bestaat op Basisschool Spaubeek uit 4 leden, waarvan er 2 uit en door de ouders zijn gekozen en 2 het team vertegenwoordigen. Voor eventuele vacatures in de oudergeleding worden kandidaatstellingen en zo nodig verkiezingen gehouden.
 
De huidige oudergeleding bestaat uit:                                                                
•           Dhr. Jeroen Gerits
•           Mevr. Mieke Sillen                               
 
Namens het team hebben zitting:                                        
•           Mw. Nicole Spaans                                
•           Mw. Tanja Sonnack.                                       
 
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, maar kunnen in bepaalde gevallen besloten zijn. In de Schoolkalender zijn de vergaderdata voor het komende schooljaar vermeld. In de Schoolbel vindt u informatie over de zaken  waar de MR zich zoal mee bezig houdt.

De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is vastgelegd in het MR-reglement van elke school. De MR praat mee over al het beleid dat de school betreft. Het schoolbestuur is verplicht ieder belangrijk besluit voor te leggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de  MR staan beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
 
Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.
Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over aanstelling van de schoolleiding of over besluiten van het bestuur met betrekking tot personele aangelegenheden. Het schoolbestuur moet reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR) en GMR-platform
Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing is hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggen-schapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of ouders die een kind hebben op één van de Kindantescholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk.
Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van alle MR-en te vergroten. Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het GMR-platform neemt van onze school een Mr lid zitting.
De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur.
gen van het GMR- platform.
Powered by BasisOnline